Program Kongresu Innowacji Polskich - pobierz>>

Sesja plenarna 9:00-11:00 - Innowacyjność w trójkącie: nauka-biznes-admisnitracja (wykorzystanie inwestycji w infrastrukturę naukową w poprzedniej perspektywie unijnej; warunki rozwoju innowacyjnej gospodarki w najbliższych latach; innowacje i sektor prywatny; stymulowanie dopływu nowej myśli i technologii do gospodarki; źródła innowacji i realia gospodarcze; mentalne bariery rozwoju innowacyjnej gospodarki; znaczenie funduszy venture capital w procesie budowania innowacyjnej gospodarki; innowacyjna gospodarka i administracja)

Sesje tematyczne 11:30-16:00

  • Smart cities & smart region (m.in. odnowa centrum miast z wykorzystaniem metody Town Center Management, technologie i rozwiązania dla inteligentnego miasta i regionu, optymalizacja metodologii inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych na potrzeby procesu inwestycyjnego, prawo zamówień publicznych, partnerstwo ubliczno-prywatne) – sesja dedykowana władzom miast, samorządom i specjalistom zajmującym się problematyką rozwoju przestrzeni miejskiej, aglomeracji i regionalnego. Szczegółowy program>>
  • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (od nanometra do femtosekundy - granice nanotechnologii, bezpieczeństwo procesów technologicznych w ujęciu systemowym) –  sesja dedykowana wszystkim firmom, które zajmują się produkcją i wytwarzaniem. Szczegółowy program>>
  • Zdrowe społeczeństwo (m. in. ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej, wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych, biomimetyka, nowe technologie w zwalczaniu zakażeń gronkowcem, sposób na współpracę i promocję producentów żywności ekologicznej) – sesja dedykowana seroko rozumianej branży medycznej, uzdrowiskom, lekarzom, producentom żywności. Szczegółowy program>>
  • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (m.in. stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku spożywczych produktów ekologicznych, innowacyjne systemy rewitalizacji  i oczyszczania małych zbiorników wodnych oraz akwakultur, kontrola jakości pracy systemów oczyszczalni przydomowych)  - sesja dedykowana osobom i firmom produkującym zdrową żywność, firmom i gospodarstwom zainteresowanym uprawami zrównoważonymi, władzom lokalnym i samorządowym na terenach wiejskich. Szczegółowy program>>
  • Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami (m.in. innowacyjne rozwiązania w branży biogazowej na przykładzie bioelektrowni, zagospodarowanie odpadowych gazów post-procesowych,  do celów produkcji energii; wytwarzanie biopaliw drugiej generacji z biomasy, innowacyjne technologie w zakresie zagospodarowania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych – mechaniczno-biologiczne suszenie, mechaniczno-cieplne przetwarzanie) – sesja dedykowana przedsiębiorcom zainteresowanym wykorzystaniem OZE, firmom specjalizującym się w przemysłowej produkcji energii, władzom samorządowym, a także wszystkim zainteresowanym nowymi technologiami opartymi o odnawialne źródła energii; przedsiębiorcom zajmującym się przetwórstwem odpadami, recyclingiem i wykorzystaniem zasobów naturalnych, władzom samorządowym. Szczegółowy program>>
  • Dotacje i finansowanie rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – sesja dedykowana wszystkim, którzy chcą mieć najświeższe, kompleksowe informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania z programów UE w nowej perspektywie finansowej. Szczegółowy program>>

  • Ochrona własności intelektualnej sesja o charakterze wykładowo-warsztatowym, dająca praktyczną wiedzę o tym, jak chronić najcenniejsze zasoby, dedykowana wszystkim innowatorom – firmom, indywidualnym przedsiębiorcom, naukowcom. Szczegółowy program>>

Zapraszamy do zarejestrowania się na Kongres!